About Us

PANAPAT Healthcare

about-logo2
ne-logo-01

ประวัติบริษัท

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาสมุนไพรในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 20 ปี ทางบริษัทฯได้คัดสรรสมุนไพรที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้เป็นยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ทางพนาพัฒน์ฯจึงได้ขอการรับรองจากสถาบันนานาชาติ เพื่อรับรองคุณภาพการผลิต โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PICS หรือ มาตรฐานที่ดีในการผลิตยาเมื่อปีพุทธศักราช 2561 และได้รับการรรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ISO 9001:2015 เมื่อปีพุทธศักราช 2559

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯยังมีนโยบายในการผลิตยาสมุนไพร ที่คำนึงถึง ความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลของยา เป็นลำดับแรกก่อนเสมอ

ปัจจุบันสินค้าของบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด มีวางจำหน่ายทั่วประเทศผ่านร้านขายยากว่า 3,000 แห่ง และร้านขายยารูปแบบสมัยใหม่หรือ Chain Drug Stores อีกกว่า 10,000 แห่ง เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น บู๊ทส์ วัตสันส์ เทสโก้ บี๊กซี ท้อปส์ ลอว์สัน108 ฯลฯ รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งได้นำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ผู้ป่วยอีกหลายแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมา

วิสัยทัศน์

ผู้นำในสินค้าและบริการ
เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ

พันธกิจ

– ผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ
– ขยายตลาดสู่ระดับสากล
– เป็นพันธมิตรที่ดีกับคู่ค้า และ สังคม

ความปลอดภัย

การคัดเลือก และการเก็บวัตถุดิบ

เราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบทางกายภาพและสารสำคัญจากผู้ชำนาญการก่อนการรับทุกครั้ง สมุนไพรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกจัดเก็บในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งจะมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตมีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ เหมาะที่จะนำไปผ่านกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมีประสิทธิผลสูสุดให้แก่ผู้บริโภคต่อไป

การควบคุมสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และ ถูกหลักอนามัย

พนาพัฒน์ ได้จัดให้มีแผนการทำความสะอาดสถานที่ทั้งภายในและนอกการผลิตอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งยังได้ใช้วัสดุทำความสะอาดที่เหมาะสมและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต รวมไปถึงการดูแลเรื่องระบบการถ่ายเทอากาศ และได้ออกแบบพื้นที่ส่วนการผลิตให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจากอากาศภายนอก หรือระบบ Air Lock เพื่อป้องกันการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯยังได้ควบคุมระบบน้ำให้มีคุณภาพสูงสุด ด้วยการใช้เครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพการกรองละเอียดสูงถึง 0.001 ไมครอน รวมทั้งยังมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV และการต้มที่อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส ก่อนและหลังนำมาใช้ในกระบวนการผลิต

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายาสมุนไพรภายใต้ พนาพัฒน์ ได้ถูกผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ดี ทางบริษัทฯได้คัดเลือกบุคคลากรและเครื่องมือที่เหมาะสมให้ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้า เช่น การตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่าง กลิ่น สี รส ในยาน้ำ การตรวจสอบความชื้น น้ำหนักเม็ด ความแข็ง ความหนา ในยาเม็ดและแคปซูล โดยทำการตรวจสอบทุก ๆ ชั่วโมงระหว่างการผลิต รวมทั้งยังได้ส่งไปตรวจเชื้อและปริมาณสารสำคัญยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกล็อตที่ผลิตโดย พนาพัฒน์ ได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

about-02
about-03

ประสิทธิผล

ด้วยการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดผ่านตำรายาสมุนไพรมาเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษ รวมกับกระบวนการผลิตและการควบคุมในทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาสมุนไพรและเภสัชกรแผนปัจจุบัน ทำให้พนาพัฒน์สามารถผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิผล มอบให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ

นอกจากนั้นทางบริษัทฯยังได้ทำการส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างสม่ำเสมอเช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายาสมุนไพรที่ผลิตโดยพนาพัฒน์ มีความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผล อย่างแท้จริง

0