About Us

PANAPAT Healthcare

about-logo2
ne-logo-01

ประวัติบริษัท

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาสมุนไพร ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานGMP (Good Manufacturing Practice) หรือ มาตรฐานที่ดีในการผลิตยา และยังได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่มาตรฐาน GMP อาเซี่ยนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรอยู่กว่า 900 แห่ง โดยบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด เป็น 1 ใน 40 แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

ปัจจุบันสินค้าของบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด มีวางจำหน่ายในร้านขายยาทุกจังหวัด ทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้า และร้านขายยาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น Central Tesco Big C Tops Market ฯลฯ อีกกว่า 500 สาขา รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งได้นำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ผู้ป่วยอีกหลายแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้สนับสนุนให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

ผู้นำในสินค้าและบริการ
เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ

พันธกิจ

– ผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ
– ขยายตลาดสู่ระดับสากล
– เป็นพันธมิตรที่ดีกับคู่ค้า และ สังคม

ความปลอดภัย

การคัดเลือก และการเก็บวัตถุดิบ

เราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบทางกายภาพและสารสำคัญจากผู้ชำนาญการก่อนการรับทุกครั้ง สมุนไพรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกจัดเก็บในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งจะมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตมีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ เหมาะที่จะนำไปผ่านกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมีประสิทธิผลสูสุดให้แก่ผู้บริโภคต่อไป

การควบคุมสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และ ถูกหลักอนามัย

พนาพัฒน์ ได้จัดให้มีแผนการทำความสะอาดสถานที่ทั้งภายในและนอกการผลิตอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งยังได้ใช้วัสดุทำความสะอาดที่เหมาะสมและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต รวมไปถึงการดูแลเรื่องระบบการถ่ายเทอากาศ และได้ออกแบบพื้นที่ส่วนการผลิตให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจากอากาศภายนอก หรือระบบ Air Lock เพื่อป้องกันการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯยังได้ควบคุมระบบน้ำให้มีคุณภาพสูงสุด ด้วยการใช้เครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพการกรองละเอียดสูงถึง 0.001 ไมครอน รวมทั้งยังมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV และการต้มที่อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส ก่อนและหลังนำมาใช้ในกระบวนการผลิต

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายาสมุนไพรภายใต้ พนาพัฒน์ ได้ถูกผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ดี ทางบริษัทฯได้คัดเลือกบุคคลากรและเครื่องมือที่เหมาะสมให้ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้า เช่น การตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่าง กลิ่น สี รส ในยาน้ำ การตรวจสอบความชื้น น้ำหนักเม็ด ความแข็ง ความหนา ในยาเม็ดและแคปซูล โดยทำการตรวจสอบทุก ๆ ชั่วโมงระหว่างการผลิต รวมทั้งยังได้ส่งไปตรวจเชื้อและปริมาณสารสำคัญยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกล็อตที่ผลิตโดย พนาพัฒน์ ได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

about-02
about-03

ประสิทธิผล

ด้วยการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดผ่านตำรายาสมุนไพรมาเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษ รวมกับกระบวนการผลิตและการควบคุมในทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาสมุนไพรและเภสัชกรแผนปัจจุบัน ทำให้พนาพัฒน์สามารถผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิผล มอบให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ

นอกจากนั้นทางบริษัทฯยังได้ทำการส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างสม่ำเสมอเช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายาสมุนไพรที่ผลิตโดยพนาพัฒน์ มีความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผล อย่างแท้จริง

0